در صورتی که مشتریان عزیز شرکت زرتا اوژن مشاهده کرداند که محصول خریداری شده از هریک از شعبات زرتا اوژن در شعبه یا مکانی دیگر باقیمت کمتر میتوانند خریداری نمایند آدرس و مشخصات را ارسال نمایند به آدرس کارشناسان زرتا تا بعد از بررسی مابه التفاوت به حساب مشتری واریز گردد